Financiële gegevens

Uw Donatie

U kunt ons steunen met een eenmalige gift door een bedrag naar eigen keuze over te maken naar bankrekening (IBAN) ABN-AMRO NL57ABNA0463919882  t.n.v. Stichting Vrienden van Adesa.

Van uw donatie komt dan 100% terecht bij de stichting Adesa Peru. U kunt aangeven aan welk project u uw donatie bij voorkeur wilt besteden. Donaties kunnen ook worden overgemaakt via het klikken op onderstaande knop.

ABN-AMRO NL57ABNA0463919882
t.a.v. Stichting Vrienden van Adesa

Ook kunt u Stichting Vrienden van Adesa steunen door maandelijks of periodiek een gift over te laten schrijven. U kunt dit zelf regelen met uw bank of, via een automatische overschrijving, via internet bankieren. Uw giften graag overmaken naar bankrekening (IBAN) ABN-AMRO NL57ABNA0463919882  t.n.v. Stichting Vrienden van Adesa.

Periodieke schenking met schenkingsakte

ANBI: Geef met Belastingvoordeel

Stichting Vrienden van Adesa is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze status heeft belastingvoordelen voor zowel de instelling als voor de donateur. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

De ANBI status kent een publicatieplicht om inzicht te geven in de stichting. De hiervoor aangewezen documenten en informatie vindt u hieronder. Onze ANBI-status geeft een schenker de mogelijkheid om gebruik te maken van de belastingvoordelen van de geefwet. U kunt Stichting Vrienden van Adesa zo steunen door een periodieke schenking met schenkingsakte. U verbindt zich dan om gedurende minimaal 5 jaar, jaarlijks, een vast bedrag te doneren.

Als de periodieke schenking aan een aantal voorwaarden voldoet, kunt u de gift aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Voor een dergelijke periodieke schenking moet een schriftelijke overeenkomst worden opgemaakt tussen u als donateur en Stichting Vrienden van Adesa. Voor deze schriftelijke overeenkomst wordt gebruik gemaakt van een eenvoudig formulier van de Belastingdienst.

Heeft u belangstelling voor deze wijze van schenking, download dan het formulier ‘periodieke gift in geld’ en neem contact op met de penningmeester van Stichting Vrienden van Adesa voor de verdere formalisering van uw schenkingsakte.

Meer informatie over periodieke schenkingen met eenvoudige schenkingsakte kunt u vinden op de site van de belastingdienst.

Ons fiscaal nummer: 99.59.130

Meerjarenbeleidsplan:

Beleidsplan_StichtingVriendenAdesa

Stichting Vrienden van Adesa

Het bestuur

Het Bestuur van de Stichting Vrienden van Adesa vergadert minimaal vier keer per jaar afwisselend bij één van de leden thuis. Iedereen zet zich volledig onbezoldigd in. Wij doen niet aan onkostendeclaraties, of vrijwilligersvergoedingen, reiskosten worden door de bestuursleden zelf gedragen.

Stichting Vrienden van Adesa informeert haar “vrienden” ieder kwartaal middels de nieuwsbrief, waarin transparantie voorop staat.

Wil je hier meer inzicht in onze verslagen, plannen of statutaire gegevens, kijk dan onder de downloads.

  Wij werken digitaal

  Ons "kantoor"

  Wij hebben geen kantoor, een kantoor kost namelijk geld. Van ons geld gaat 100% naar de kinderen en minderbedeelden in Peru.
  Kinnum 15, 8885HE Terschelling-Kinnum
  Wij zijn telefonisch niet bereikbaar

  Terschelling, Kinnum